Home Přihlásit se Registrace

<<< ZPĚT VPŘED >>>

ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ HESEL V LDB PRALEX

2. Významová struktura hesla (členění na významy)

Polysémní hesla byla primárně členěna na významy na základě SSJČ. Zpracování v SSJČ jsme pak porovnávali se zpracováním v dalších slovnících (SSČ, VSCS, CSN, SN 1, 2), a pokud uvádějí členění jiné, popř. zachycují oproti SSJČ další významy, buď jsou zachyceny v Poznámce k výkladu a okomentovány v Poznámce autora, nebo jsme významovou strukturu zpracovávaného hesla na základě těchto novějších slovníků a doloženosti v korpusu rovnou přehodnocovali, a pokud byl k dispozici dostatek korpusových dokladů, doplňovali jsme do LDB Pralex další významy (viz např. u variant antropocentrismus / antropocentrizmus: nový význam byl doplněn podle VSCS; abeceda: 3. význam byl přidán s oporou o SSSJ).

Polysémii jsme vyhodnocovali i na základě korpusových dat. Pokud jsme při práci s materiálem identifikovali další význam, dosud neregistrovaný v žádném slovníku, zpracovali jsme jej sami včetně návrhu pracovní definice a přidali jsme jej do polysémní struktury hesla, srov. např. delegát (2. a 3. význam), mezera (4. význam). Nově doplněné významy jsme řadili většinou na poslední místo, i když by ze sémantického hlediska někdy patřily jinam (srov. např. 3. význam u hesla abeceda); výjimkou je např. heslo housle, kde právě kvůli naznačení sémantické souvztažnosti byl nový význam rovnou zařazen mezi původní 1. a 2. význam.

Celkově jsme zatím zachovávali pořadí významů podle SSJČ (proto jsme přidané významy uváděli na závěr), a tudíž jsme ani z významové struktury hesla naznačené podle SSJČ nemazali žádné významy v korpusu nedoložené – to bude úkolem nového slovníkového zpracování.
Nově jsme významovou strukturu vyhodnocovali též u hesel, která v předchozích slovnících nebyla vykládána samostatně, ale jen přihnízdována; často se v souladu s polysémní strukturou základového slova objevuje více významů i u slov odvozených, srov. např. autorský (v LDB Pralex zpracovány 2 významy), autorsky (v SSJČ neuvedeno vůbec, v LDB Pralex zpracovány 2 významy).

V SSJČ se někdy vyskytly i významy vázané jen na sousloví (případně na frazém), kdy se v rámci daného významu vykládalo pouze jedno či dvě sousloví (nebo frazém), viz např. polysémní heslo tenis a sousloví stolní tenis jako jeho druhý význam: v takovém případě je v LDB Pralex u výchozího jednoslovného hesla daná víceslovná jednotka uvedena za číslem významu v podheslí (stolní tenis) a ošetřena poznámkou Zpracováno jako samostatné heslo a odkazem na nové heslo. Obdobně ančka a hladká ančka: výklad v SSJČ se vztahoval rovnou k celému sousloví – to bylo v LDB Pralex převedeno na samostatné heslo a zpracováno jako víceslovná lexikální jednotka (k ní pak navíc byla doplněna z korpusu i variantní podoba hladká Ančka).

V Hesláři se ke každému lemmatu v samostatném sloupci zobrazuje počet zpracovaných významů; v dalším sloupci jsou uvedeny všechny významy s pořadovým číslem a příslušnou výkladovou definicí. U každé databázové položky jsou všechny významy očíslovány; v otevřeném hesle se zobrazují nejen všechny za sebou na kartě Heslo, ale dají se též zobrazit jednotlivě – přepínáním mezi kartami pro Význam 1, Význam 2 atd.


Zpracování jednotlivých významů

U každého významu je vyplněna Poznámka k výkladu; v ní je zaznamenán celý ověřovací postup (práce s referenčními zdroji). K prvnímu významu byla vždy do této poznámky z DEBDictu okopírována kompletní heslová stať ze SSJČ, aby zde byla vidět původní struktura celého slovníkového hesla (včetně gramatické informace, oborových a stylových charakteristik, příkladů, frazémů a terminologických sousloví, přihnízdovaných slov atd.), v případě potřeby jsou zde uváděny informace i z dalších slovníků. Na zpracování v jiném slovníku upozorňujeme zejména při diferencích ve výkladu významu – tento údaj slouží buď pro srovnání (viz např. u hesla automobil), nebo jako opora pro další výklad (srov. např. u hesla makrofotografie). U ostatních významů polysémních hesel je v této poznámce z referenčních zdrojů uvedena jen ta část heslové stati, která se týká daného významu (viz např. heslo abeceda).

U víceslovných jednotek zpracovaných v LDB Pralex samostatně je v Poznámce k výkladu z různých slovníků registrováno zpracování daného sousloví či frazému podle jednotlivých komponentů (srov. začít od abecedy), případně jsou zde uvedena i hesla z hlediska výkladu významu související, o které se při výkladu můžeme opřít, viz např. Morseova abeceda.
Výklad významu: U hesel, která měla v SSJČ vlastní výklad, byla jako výchozí pracovně použita výkladová definice z tohoto slovníku1) , nikde však neuvádíme stylové a oborové charakteristiky podle SSJČ, protože jsou často zastaralé a vše bude třeba na současném materiálu nově vyhodnotit2) . Pokud dané lemma nebylo v SSJČ zpracováno s vlastním výkladem, jako výchozí byla pro výklad v LDB Pralex použita definice z dalších referenčních zdrojů, s nimiž jsme pracovali.

Vedle zastarávání metajazyka výkladu často dochází i k nejrůznějším diferencím mezi stavem popisovaným ve slovnících a dnešním územ tak, jak jeho obraz ukazuje korpus (ORIG_SYN). Protože LDB Pralex je určena především pro přípravu nového slovníku a naším úkolem nebylo kompletně přepracovat všechny výklady, výkladové formulace z předchozích slovníků jsme zatím upravovali jen v odůvodněných případech, a to (až na malé výjimky) vždy až po přidání dalšího pole pro výklad významu, aby ten původní zůstal pracovně registrován a aby byla v hesle vidět celá geneze prací na výkladové definici, dokud nebude definitivně dokončena; postupné úpravy výkladu viz např. u hesla autor, stolní tenis, černý šerif (pro veřejnost pak tento postup zůstane skryt, ale v demoverzi je zatím zachován).
Naše úpravy oproti výkladům uvedeným v SSJČ či dalších slovnících jsou různého charakteru3) : někdy byl převzat další výklad z jiného slovníku, který více odpovídá současnému stavu; v případě potřeby byly výchozí výkladové definice částečně upraveny (např. tam, kde byl použit jen výklad synonymem, bývá někdy doplněn plný výklad – viz např. u hesla gajdoš, stolní tenista; jinde jsme původní výklad poněkud přeformulovali – viz např. u hesla bečka, fešák, gajdoš; aport).

U některých dílčích typů hesel jsme výkladové definice formálně sjednocovali nebo navrhovali nový výklad sami – např. u zdrobnělin (autíčko, brejličky, bubínek, hospůdka, chatička, lahvička, vilka, zídka), u jmen přechýlených (autorka, delegátka, stolní tenistka), u vlastních jmen (Adam, Anna) aj.

U dalších typů hesel v předchozích slovnících jen přihnízdovaných k základovému slovu jsme navrhovali vlastní výklad – týká se to např. zpracování abstrakt, desubstantivních adjektiv (autorský, cedrový, cembalový), odvozených adverbií (autorsky) aj., i když někdy jen ve formě pracovní definice, s níž bude třeba ještě dále pracovat4) (srov. např. volavka III). Když se nám nepodařilo vhodnou výkladovou definici naformulovat (nebo je třeba ji dále ověřovat), do pole pro výklad byl zapsán jen otazník – viz např. u hesla arciopat, egyptologický.

V Hesláři se zobrazuje pouze poslední stav prací, tedy chronologicky poslední uvedený výklad.

Významové odstíny a přenášení významu: Pokud v rámci jednoho významu SSJČ po středníku uváděl i významové odstíny, mohou nastat různé případy: buď dnes daný významový odstín v korpusu doložen není (pak jsme se k dnešnímu stavu většinou nevyjadřovali, ale ve výkladu zůstal zachován), nebo je dnes doložen jen několika doklady (pak jsou ponechány v příkladové části u daného významu bez komentáře), nebo je naopak doložen hojně. Tam, kde to bylo možné, jsme uváděli doklady k významovým odstínům souhrnně na konci příslušného bloku upravených dokladů (pokud šlo o přenesené užití, pak s titulkem přen., viz např. v 1. významu u hesla kohorta, kometa aj.), případně – u větných dokladů – jsme významové odstíny rozdělili do dvou samostatných bloků (viz např. zatraceně II; v Poznámce autora je komentář: rozdělit na dva významy?).

Podobně jsme pracovali s odborným či terminologickým užitím (nádrž).

Pokud se však významový odstín uzualizuje a lexikalizuje, vyčlenili jsme jej jako další samostatný význam (viz např. 4. význam u hesla kopec, 2. význam u seizmograf; v takovém případě je v celkové poznámce k heslu vyznačeno nová struktura, k tomu též níže).

Pokud jsme v korpusu nalezli jednotlivé příklady na dílčí posuny ve významu, které nelze zastřešit výkladem uvedeným v definici, použili jsme tzv. dovýklad (zejména u adjektiv), který se uvádí přímo za takovým příkladem v Exemplifikaci (autorský, cedrový, celerový, cihlový aj.); někdy byl takový dovýklad použit i v SSJČ – viz např. 3. význam u adj. hubený.

Provedené změny ve významové struktuře hesla oproti SSJČ či dalším referenčním zdrojům jsou signalizovány v Poznámce celkově. Pokud jsme v heslech na základě doloženosti v korpusu přidali další význam, který SSJČ neevidoval, nejprve byl jeho výskyt a zpracování ověřen v ostatních slovnících – postupně až k tomu slovníku, který pro toto lemma uvádí výklad jako první; podle toho jsme do poznámky k celému heslu zapsali nový význam podle + zkratka slovníku (viz např. u hesla kriminálka: nový význam podle CSN), resp. nové významy (viz např. 2. a 3. význam u hesla delegát – doplněno na základě korpusu). V případě rozdělení jednoho významu na dva v této poznámce uvádíme formulaci nová struktura – viz např. u hesla cenný, kopec, můj II; podobně při rozdělení původního polysémního hesla ze SSJČ na homonyma uvádíme formulaci nová struktura (hom.) – viz např. u hesel volavka II a III, hore.

Návrhy na úpravy definic, na změnu významové struktury hesla oproti SSJČ či komentáře pracovního charakteru týkající se významových odstínů, posunů ve významu, příp. nesrovnalostí z hlediska dnešního úzu apod. jsou většinou okomentovány v Poznámce autora (viz např. u hesel nafta: dořešit výklad z terminol. hlediska; lup III: dohledat další doklady a dořešit výklad; 1. význam u kohorta: vyčlenit významový odstín jako další význam; zatraceně II: rozdělit na dva významy?); tato poznámka slouží i k evidenci úprav již provedených, srov. např. volavka II: rozděleno na homonyma; cenný: rozděleno na dva významy; 4. význam u kopec: vyděleno jako samostatný význam z 3. významu SSJČ.


POZNÁMKY:
1 Včetně tzv. předvýkladu – např. ve středověku, ve Francii, zejm. v soudní praxi aj.
2 Vzhledem k tomu, že SSJČ vycházel v letech 1960–1971 a metajazyk výkladu je často poplatný době jeho vzniku, výkladových definic, které nebude třeba pro nový slovník upravovat, bude menšina.
3 Zároveň je vždy v poli Původ definice registrováno, odkud jsme danou definici převzali, či zda jsme ji upravili, případně doplnili vlastní návrh.
4 Pro tvorbu výkladů jsme neměli jednotný metodologický základ, protože každý referenční zdroj vychází z odlišné koncepce, a proto rozhodně nelze tyto pracovní výkladové definice považovat za definitivní. Všechny výklady bude třeba v budoucím výkladovém slovníku zrevidovat, mnohé přeformulovat a sjednotit v souladu s budoucí koncepcí nového lexikografického popisu, kterou bude třeba vypracovat na začátku prací na novém slovníku.

<<< ZPĚT VPŘED >>>

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021