Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století), ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2003. ISBN 80-86496-13-9.

Autor: Kolektiv

Obsah

Úvodem 3
Емилия Пернишка: Структурни и семантичниособености на новите имена за лица в българскияи чешкия език (1990 – 2000) 5
Olga Martincová: Propria v neologické slovotvorbě 19
Диана Благоева: Неологизми универбати в българския ичешкия език 26
Цветанка Аврамова: Субстантивните композитуми в българския и чешкия език в края на ХХ век от гледна точка на езиковата типология 38
Сия Колковска:Тенденции в композитообразуването с афиксоиди в българския език (в съпоставка с чешкия език) през 90-те год. на ХХ в. 60
Ladislav Janovec: Produktivnost některých slovotvorných komponentů v češtině a bulharštině 79
Божана Нишева: Езикът на българските и чешките младежки медии (върху материал от списанията за съвременна музика) 85
Zdeňka Tichá: Nová slova ve sportovní oblasti - od slangu k spisovné komunikaci (na česko-bulharském materiálu) 101
Albena Rangelova: Nová slova z oblasti počítačové techniky v češtině a bulharštině (se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování) 108
Янко Бъчваров: Динамика и иновации в българския и чешкия синтаксис през 90-те години на ХХ век 116
Йорданка Трифонова: Синтактични различия между българските и чешките вестникарски заглавия през последното десетилетие на ХХ век 123
Obsah 138

Úvodem

Sborník obsahuje příspěvky vzniklé při práci na mezinárodním projektu Dynamika a inovace v češtině a bulharštině během 90. let 20. století (jako odraz shodných společenských změn (r. 1999–2001). Tato spolupráce probíhala v rámci dohody mezi Ústavem pro bulharský jazyk BAV a Ústavem pro jazyk český AV ČR. Vedoucí projektu za českou stranu byla PhDr. Olga Martincová, CSc., a za bulharskou stranu prof. dr. Emilija Perniška, koordinátorem spolupráce byla Albena Rangelova, CSc. Na projektu se podíleli pracovníci lexikograficko-terminologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, lexikografického oddělení Ústavu pro bulharský jazyk BAV a katedry slovanské jazykovědy Sofijské univerzity Sv. Klimenta Ochridského. Výsledky spolupráce byly prezentovány na setkání 7. října 2002 na půdě Ústavu pro bulharský jazyk v Sofii (informace o projektu a samotném setkání podala V. Mileva v příspěvku Активизирано сътрудничество между български и чешки езиковеди v časopise Български език, 2003, č. 1, s. 119–122).
Záměr věnovat se konfrontačnímu studiu inovačních procesů v češtině a bulharštině vyplynul z intenzivních proměn slovní zásoby v obou jazycích po r. 1990 a s tím souvisících základních vědecko-výzkumných úkolů akademických pracovišť.
V Ústavu pro bulharský jazyk v Sofii právě vznikal Речник на новите думи и значения в българския език (vyšel v r. 2001 pod vedením E. Pernišky), v Praze již vyšel slovník Nová slova v češtině. Slovník neologizmů (1998) pod vedením O. Martincové a v lexikograficko-terminologickém oddělení Ústavu pro jazyk český se pracovalo na lexikologickém popisu nového lexika v češtině – probíhal grant Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině (GA AV ČR, 1998–2000, vedoucí O. Martincová).
V souladu s tímto hlavním pracovním zaměřením byl projekt koncipován jako ryze synchronní výzkum jazykové dynamiky. Nebyl však omezen jen na rovinu lexikální, ale předpokládal širší pohled na nejnovější vývoj obou slovanských jazyků. Už počáteční seznámení se s obsahem sborníku ukazuje bohatství a šíři inovačních jevů. Témata příspěvků se týkají oblasti slovotvorné, najdeme zde též příspěvky s lexikologickým, lexikografickým, syntaktickým a v (širokém smyslu) komunikačně-stylovým zaměřením. Některé dílčí výstupy konfrontace češtiny a bulharštiny byly prezentovány na mezinárodní konferenci Bulharský jazyk – historie, současnost, budoucnost, Sofie 3.–7. října 2002: Z. Tichá – Výrazy internacionální povahy ve sportovní oblasti (na materiále češtiny a bulharštiny) aG. Djulgerova, A. Rangelova – Наблюдения върху новата компютърна лексика в българския и чешкия език.
Při sestavování a uspořádání sborníku jsme se snažily respektovat tematickou sounáležitost příspěvků. Studie jsou publikovány s mаlými redakčními zásahy, případné úpravy mají spíše technický a grafický charakter a nezasahují do stylistické nebo obsahové stránky textů.
Příspěvky českých účastníků byly zpracovány v rámci grantového úkolu Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny, GA AV ČR, reg. č. B9061101, s jehož přispěním vychází také tento sborník.

 

Albena Rangelova, Zdeňka Tichá

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021