Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16.–18. června 2003, ÚJČ AV ČR, Praha 2003. ISBN 80-86496-11-2.

Autor: Kolektiv

Obsah

ÚVODEM 3
Klára Buzássyová: K dimenziám internacionalizácie slovnej zásoby 5
Olga Martincová: Internacionalizace a vyrovnávací tendence 17
Кина Вачкова – Веселин Вачков: Езиковите средства за европейска интеграция – нов обект на стандартизационна активност 23
Zdeňka Opavská: Krajní póly fungování kvantifikačně- intenzifikačních prefixoidů? 35
Ivana Bozděchová: Nové internacionalismy v odborném stylu 42
Andrzej Markowski – Erika Worbs: Internacjonalizacja znaczeń polskich jednostek leksykalnych jako wynik oddziaływania języków obcych na współczesną polszczyznę 48
Jiří Gazda: Internacionalizační rendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků 64
Krystyna Waszakowa: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie spółczesnej polszczyzny (zarys problematyki) 74
Cvetanka Avramova: Internacionalizace a autochtonizace u nových příslušenských názvů (nomina pertinentia) v bulharštině a češtině 84
Patrik Mitter: Komponent BIO- v hybridních složeninách a jeho významy 94
Hedvika Sixtová: K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině 99
Bohumila Junková: Internacionalismy v současné psané publicistice 106
Ingeborg Ohnheiser: Интернационализмы в словаре и тексте 115
Jitka Mravinacová: Anomální kombinace internacionálních morfémů s prvky českého lexika 126
Диана Благоева: Интернационални и национални елементи в речниковия състав (аспекти на калкирането в съвременните славянски езици) 133
Мария Попова: Термините „адаптация“ и „интеграция“ при интернационалните заемки 141
Емилия Недкова: Активни словообразователни средства за адаптиране на английските заемки в българския език 149
Pavla Kochová: Internacionální iniciálové zkratky 157
Марияна Парзулова: Интернационализмите в българския език в периода на демократичните промени 166
Jindra Světlá: Proces internacionalizace lexika v oblasti cestovního ruchu 174
Tadeusz Piotrowski: Internacjonalizm sorki jako element polskiego systemu językowego 182
Oľga Orgoňová: K sémantickej a axiologickej stránke nových internacionalizmov na pozadí interkultúrnej konfrontácie 193
Йорданка Трифонова: Собствените имена (nomina propria) като проводник на интернационализация в лексиката и като обект на лексикографско описание 205
Zdeňka Tichá: .*TERAPIE (K jednomu internacionálnímu slovotvornému komponentu) 215
Božana Niševa: K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy 220
Albena Rangelova: Nové komunikační prostředky jako zdroj internacionálního lexika 229
ADRESÁŘ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 234
OBSAH 238

Internacionalizmy v nové slovní zásobě

V 80. a 90. letech 20. století došlo k řadě společenských a politických změn, které ovlivnily vývoj české slovní zásoby. Po roce 1989 – v nové společenské situaci – začalo v souvislosti s přílivem nových jevů přibývat značné množství nových lexikálních jednotek, jejichž nezanedbatelnou část tvoří internacionalizmy, tj. mezinárodní slova.
Rozvoj slovní zásoby a zároveň její internacionalizace je dynamický proces ovlivněný přibýváním společensko-ekonomických, kulturních, a tedy i jazykových kontaktů, a podporovaný vznikem a užíváním nových forem komunikace (Internet, e-mail aj.). Kvantitativní nárůst slovní zásoby a změny v ní se projevuje paralelně ve všech slovanských jazycích.
Sledování nové internacionální slovní zásoby se jeví jako velmi potřebné nejen z konfrontačního pohledu. Studium dynamických tendencí ve slovní zásobě přispívá k hlubšímu poznání inovačních procesů v češtině i v dalších slovanských jazycích a prohlubuje  poznatky o současném jazykovém kontaktu geneticky blízkých jazyků. Nezanedbatelné rovněž je,  že jak  materiálová báze, tak dílčí studie napomohou ke zmapování stavu slovní zásoby češtiny (i ostatních slovanských jazyků) před jejich předpokládaným začleněním do Evropské unie –  můžeme totiž předpokládat, že poté dojde ve slovní zásobě k výrazným změnám.
Konference Internacionalizmy v nové slovní zásobě jako součást grantového projektu Internacionalizmy v současné slovní zásobě češtiny měla za cíl zejména shromáždit nejaktuálnější příspěvky týkající se internacionálních slovních jednotek, a to od českých, slovenských, polských a bulharských lingvistů.
Internacionalizace je jednou z výrazných, můžeme říci v dnešní době dominantních  tendencí rozvoje slovní zásoby slovanských jazyků. Je jí dlouhodobě a systematicky věnována pozornost,  v poslední době mj. v monografii Slowotwórstwo/ Nominacja (2003), která byla vydána k XIII. Mezinárodnímu sjezdu slavistů. Obecně je možno říci, že od rámcového teoretického pohledu na tematiku internacionalizmů přecházejí lingvisté na konkrétněji zaměřená témata, a to především na skupiny internacionalizmů ve slovotvorném systému jednotlivých jazyků a na jejich komunikační zakotvenost.
Příspěvky přednesené na konferenci se týkají širokého spektra výzkumu internacionálních lexikálních jednotek, jak témat obecných, např. definování internacionalizmů, tak problémů konkrétních, zejména adaptačních mechanizmů internacionálních lexikálních jednotek, a to jak na rovině foneticko-fonologické, tak na rovině pravopisné, slovotvorné a rovněž stylistické.
Příspěvky jsou publikovány s minimálními zásahy, případné úpravy příspěvků jsou technického a grafického charakteru, nezasahují do stylistické nebo obsahové stránky textu příspěvků.

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021