Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu). In: Varia 7. Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5. 12. 1997). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998, s. 139–147.

Autor: RANGELOVA, A. - TICHÁ, Z. - OPAVSKÁ, Z.

Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny
(projekt dotazníkového průzkumu)

Albena Rangelová – Zdenka Tichá – Zdenka Opavská

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha

V souvislosti s úvahami o budoucím výkladovém slovníku češtiny se ukázalo žádoucí zabývat se sociolingvistickými aspekty tohoto typu slovníku. To nás stimulovalo k podání grantového projektu Sociolingvistické aspekty výkladového slovníku, který je řešen s podporou Grantové agentury České republiky (r. č. A0061702). Zde se soustředíme na východiska našeho výzkumu a na jeden z jeho dílčích aspektů.
Zatímco dříve byl jednojazyčný výkladový slovník pojímán jako dílo určené pro celé jazykové společenství, u produkce z posledních desetiletí se do popředí dostává základní otázka souvztažnosti mezi typem slovníku a typem předpokládaného uživatele, tj. otázka specifičnosti jeho potřeb (viz Hartmann, 1989).
U předešlé slovníkové produkce se zjišťování uživatelských aspektů opíralo především o nepřímé metody, např. o analýzu středoškolských učebnic, o ukázkové sešity a reakci veřejnosti na ně. Dnes se důraz přenáší na metody přímé, tj. na zjišťování potřeb uživatele. Tato tendence je zvlášť patrná v zahraničí, kde se uplatňují jak ankety, tak experimenty i přímá pozorování (viz Benbow a kol., 1990; Atkins – Varantola, 1997). Jak ukazují zahraniční zkušenosti (srov. též Urban, 1991; Oravcová, 1991 aj.), podobné výzkumy jsou přínosné a respondenti jsou k nim vstřícní.
Aktuálnost průzkumu v našich podmínkách je dána též další skutečností: Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost se opíraly o představu středoškolsky vzdělaného uživatele, zejména pokud jde o složku odborného lexika. Dnes je však středoškolsky vzdělaný člověk vystaven mnohem většímu informačnímu toku (a jeho potřeby jsou proto jiné), než tomu bylo při vzniku zmíněných slovníků. Uživatelské hledisko může mít vedle toho různou konkretizaci, např. podle zřetele k cílovému adresátovi (tj. komu bude slovník sloužit) je Slovník spisovného jazyka českého zaměřen svým širokým záběrem lexikálních jednotek nikoli na běžného mluvčího, ale spíše na profesního uživatele jazyka (novináře, spisovatele, překladatele, učitele aj.). Z hlediska percepce textu (srozumitelnost, dostupnost) se však počítá s představou středoškolsky vzdělaného jinak nespecifikovaného potenciálního uživatele.
Pro budoucí výkladový slovník se jeví relevantní korespondence mezi určitým typem uživatelů (určitými profesními skupinami) a určitým typem slovníku: jedna z možných cest lexikografie je tedy specifický výkladový slovník pro určité profesní okruhy uživatelů oproti tradičnímu slovníku pro všechny (výkladový slovník všeobecného zaměření a velkého rozsahu). Požadavky uživatele jsou podstatné jak pro rozsah slovníku - pro množství a výběr jednotek, tak pro jeho obsah – množství informací, které slovník nabízí, a způsob podání informace (např. do jaké míry je pro uživatele přijatelné hnízdování či zhušťování informací pomocí zkratek, zda-li uživatel preferuje stručný jazykový výklad, nebo výklad rozvolněný, s encyklopedickými elementy aj.).      
Pro získání informací o užívání slovníku a jeho uživatelích jsme zvolili dotazníkový průzkum, který bude proveden korespondenční metodou.
Okruh respondentů je v přímé korelaci s typologií uživatele (podle ní lze vymezit relevantní uživatelské skupiny). V zahraničních studiích se tento problém zpravidla řeší v opozicích typu: rodilý – nerodilý, poučený – nepoučený, profesní – laický, pravidelný – nahodilý (viz Hartmann, 1987; 1989). Jde však spíše o škály s množstvím stupňů a s různými kombinacemi. Domníváme se, že pro typologii uživatele je též velmi důležité, ve kterých sférách společenské činnosti se využívá typ jazykového (všeobecného) výkladového slovníku popisujícího lexikální jednotky ve všech jejich parametrech. Pro další výzkum jsou relevantní přinejmenším tyto profesní okruhy: výuka mateřštiny (učitelé/studenti), mediální sféra (žurnalisté), nakladatelská sféra (redaktoři, spisovatelé, překladatelé), vědecká sféra (badatelé prezentující své výsledky písemně) včetně jazykovědy, kde dochází k zužitkování lexikografického materiálu i pro další výzkum.
V tomto širokém rámci pokládáme za velmi důležitou sféru výuky mateřského jazyka. Jednak představuje dva relativně kompaktní a vzájemně závislé typy uživatelů, jednak jde o velice speciální situaci uplatnění slovníku: učitel informace o češtině zprostředkovává a zároveň své studenty vede k tomu, aby dovedli potřebnou informaci vyhledat sami. Měl by tedy vytvořit u nich návyk slovníky používat nejen při hodinách, ale i v problémových jazykových situacích. Z toho vyplynulo naše rozhodnutí připravit zvláštní dotazníkovou akci, která by přinesla poznatky o uplatnění slovníku jak při výuce v hodinách češtiny, tak i při práci doma či ve volném čase. 
Proto jsme se v této fázi práce na grantovém projektu soustředili na vypracování dotazníků pro učitele a ve  zjednodušené formě i pro studenty. Dotazníky byly konzultovány s učiteli, sociology a psychology. Anketa bude provedena ve vybraných školách v Praze a okolí a má poskytnout prvotní informaci o „slovníkové situaci“ na středních školách: např. které slovníky či příručky se používají při výuce češtiny, jak často, jakým způsobem, při jakých činnostech apod. Zajímavá bude rovněž informace o tom, co uživatel ve slovníku postrádá, co od něj očekává apod. Výsledky bude možné zužitkovat pro přípravu detailnějšího a rozsáhlejšího průzkumu uplatnění slovníků při výuce češtiny. V rámci našeho projektu má tato dotazníková akce splnit úlohu sondy, tj. zabezpečit ověřovací vzorek pro vytříbení dotazníku pro základní výzkum. Z rozsahových důvodů uvádíme jen dotazník pro učitele (viz příloha). 

 

Literatura:

ATKINS, B. T. S. – VARANTOLA, K.: Monitoring Dictionary Use. International Journal of Lexicografy, 1997, s. 1–45.
BENBOW, T. – CARRINGTON, P. – JOHANNESEN, G. – TOMPA, F. – WEINER, E.: Report on the New Oxford English Dictionary User Survey. International Journal of Lexicography, 1990, s. 155–203.
HARTMANN, R. R. K.: Four Perspectives on Dictionary Use: A Critical Review of Research Methods. In: The Dictionary and the Language Learner. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1987, s. 11–28.
HARTMANN, R. R. K.: Sociology of the Dictionary User: Hypotheses and Empirikal Studies. In: Wörterbücher / Dictionaries / Dictionnaires (An International Encyclopedia of Lexicography). Berlin - New York 1989, s. 102–111.
ORAVCOVÁ, A.: Postoje k jazykovému výskumu (Na základe sociolingvistickej ankety). Slovenská reč, 56, 1991, s. 288–294.
URBAN, K.: Wzorce językowe w opinii społecznej. Socjolingwistyka, 10, 1991, s. 7–19.

 

Příloha

DOTAZNÍK – UČITELÉ

Vážení přátelé,
v Ústavu pro jazyk český AV ČR vznikl projekt zaměřený na výzkum sociolingvistických aspektů výkladového slovníku. V rámci tohoto projektu se na Vás obracíme s dotazníkem, pomocí kterého bychom chtěli zjistit způsob a frekvenci používání výkladových slovníků češtiny (např. Příruční slovník jazyka českého, Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) a slovníkových příruček (např. Pravidla českého pravopisu) na střední škole. Dotazník je sestaven tak, aby zahrnul různé aspekty užívání slovníků a příruček jak ve škole, tak i doma. Nesmí Vás znepokojovat skutečnost, že s některými publikacemi uváděnými v dotazníku jste se dosud nesetkali.
Prosíme Vás, abyste zvolenou odpověď označili křížkem v políčkách, která jsou k tomu určena. U některých otázek může platit více uváděných možností, nebo dokonce všechny - v takovém případě označte všechny odpovědi, jež jsou pro Vás přijatelné. Některé otázky vyžadují písemnou odpověď - prosíme o co nejvýstižnější.
Budete-li mít po vyplnění dotazníku pocit, že zůstává nějaká skutečnost o práci s výkladovými slovníky a slovníkovými příručkami, na kterou jsme se Vás nezeptali, ale kterou byste nám chtěli sdělit, napište tuto informaci na konec dotazníku, po zodpovězení všech otázek.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku.

ČÁST  A
1. Typ školy, na které vyučujete:

 •   gymnázium                  střední odborné učiliště
 •   střední odborná škola       jiný (vypište):

2. žena           muž
3. Věk:        19–24 let        41–50 let

 •              25–30 let        51–60 let
 •              31–40 let        61 a více let

4. Vzdělání:   jednooborová čeština

 •              čeština + cizí jazyk
 •              čeština + jiný předmět
 •              jiné (vypište):

5. Jak dlouho učíte češtinu?
6. Učíte i nějaký jiný předmět?

 •  a) ano    ne 
 •  b) pokud ano, uveďte jaký:

ČÁST B
1. Používáte ve svých hodinách češtiny výkladové slovníky a  
slovníkové příručky?
a) ano    ne  
b) pokud ano, které:
 Příruční slovník jazyka českého
 Slovník spisovného jazyka českého      
 první vydání (čtyřdílný)
 druhé vydání (osmidílný)
 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (jednodílný)
 první vydání
 druhé vydání
 Co v slovnících nenajdete
 Slovníky cizích slov
 Slovníky frazeologie
 Slovníky synonym
 Pravidla českého pravopisu
 školní
 akademická
 Dělení slov
 Jiné (vypište):
2. Jak často používáte při svých hodinách výkladové slovníky a
slovníkové příručky? (Označte křížkem odpovídající políčko. Pokud užíváte jiné
slovníky a příručky, uveďte odpovídající údaje mimo tabulku.)

 


 

každou hodinu

několikrát týdně

jednou týdně

několikrát měsíčně

jednou měsíčně

několikrát za školní rok

vůbec ne

1

Příruční slovník jazyka českého

 

 

 

 

 

 

 

2

Slovník spisovného jazyka českého

 

 

 

 

 

 

 

3

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

 

 

 

 

 

 

 

4

Co v slovnících
nenajdete

 

 

 

 

 

 

 

5

Slovníky
cizích slov

 

 

 

 

 

 

 

6

Slovníky
synonym

 

 

 

 

 

 

 

7

Slovníky
frazeologie

 

 

 

 

 

 

 

8

Pravidla českého
pravopisu

 

 

 

 

 

 

 

9

Dělení
slov

 

 

 

 

 

 

 

jiné:

3. Jak byste hodnotil(a) Vámi uvedený stav?
 postačující        přijatelný
 nepostačující      optimální
4. Myslíte, že práce s výkladovými slovníky žáky baví?
ano    ne 
5. A baví taková práce Vás?                   ano    ne 
Uveďte důvod:
6. Má vaše škola knihovnu?                    ano    ne 
7. Které z publikací uvedených v bodě 2 jsou v ní k dispozici? 
(Stačí uvést číslici z tabulky.)
8. Které z publikací uvedených v bodě 2 můžete používat
v hodině? (Pokuste se naznačit poměr jedna kniha vs. počet     
Studentů.)
9. Vyžadujete od studentů, aby si opatřili některou z publikací         
uvedených v bodě 2?
a) ano    ne 
b) pokud ano, uveďte kterou (stačí uvést číslici
z tabulky):
10. Doporučujete svým studentům, aby si opatřili některou
z publikací uvedených v bodě 2?
a) ano    ne 
b) pokud ano, uveďte kterou (stačí uvést číslici z tabulky):
11. S výkladovými slovníky a se slovníkovými příručkami
pracujete:
a) spíše v hodině 
b) spíše zadáváte domácí úkoly 
12. Jakou látku procvičujete pomocí výkladového slovníku?
13. Jakou látku procvičujete pomocí slovníkových příruček?
14. Používáte v hodinách češtiny encyklopedické slovníky?
ano    ne 
15. Uveďte/popište některá typická cvičení, při kterých  
studenti pracují s výkladovým slovníkem:
16. Uveďte/popište některá typická cvičení, při kterých
studenti pracují se slovníkovými příručkami:
17. Procvičujete se žáky též samotné vyhledávání ve výkladovém           
slovníku?
a) ano    ne 
b) pokud ano, kolik času (vyučovacích hodin) tomu věnujete                  v jednotlivých ročnících?
18. Domníváte se, že Vaši žáci vědí, jaké informace lze získat
ve výkladovém slovníku češtiny?      ano    ne 
19. Užíváte výkladové slovníky pro zábavu v hodině?
a) ano    ne 
b) pokud ano, uveďte nějaká zábavná cvičení:
20. Máte některou z publikací uvedených v bodě 2 i doma ve své
knihovně?
a)ano    ne 
b) pokud ano, uveďte kterou (stačí uvést číslici
z tabulky):
21. Navštěvujete knihovnu (veřejnou, školní) i proto, abyste se          
tam podíval(a) do nějakého výkladového slovníku češtiny?
a)  ano    ne 
b)  pokud ano, napište do kterého:
22. Jak často hledáte sám(a) informaci v uvedených publikacích?
(Označte křížkem odpovídající políčko. Pokud užíváte jiné slovníky a příručky, uveďte 
odpovídající údaje mimo tabulku.)


 

každý
den

několikrát týdně

jednou týdně

několikrát měsíčně

jednou měsíčně

několikrát za rok

vůbec ne

Příruční slovník jazyka českého

 

 

 

 

 

 

 

Slovník spisovného jazyka českého

 

 

 

 

 

 

 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

 

 

 

 

 

 

 

Co v slovnících
nenajdete

 

 

 

 

 

 

 

Slovníky
cizích slov

 

 

 

 

 

 

 

Slovníky
synonym

 

 

 

 

 

 

 

Slovníky
frazeologie

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla českého
pravopisu

 

 

 

 

 

 

 

Dělení
slov

 

 

 

 

 

 

 

jiné:

 

23. Při jakých činnostech užíváte výkladový slovník?
 čtení
 psaní vlastních textů
 opravy domácích úkolů
 redigování textů
 jiné (vypište jaké):
24. Do které skupiny uživatelů výkladového slovníku byste se             
zařadil(a):
 pravidelní uživatelé
 občasní uživatelé
 náhodní uživatelé
25. Užíváte výkladové slovníky češtiny ve svém volném čase, při  
zábavě (např. luštění křížovek)?          ano    ne 
26. Čtete si ve výkladových slovnících češtiny, třeba jen ze              
zvědavosti?                               ano    ne 
27. Jaké informace nejčastěji hledáte Vy osobně? (Označte křížkem
odpovídající políčko. Pokud užíváte jiné slovníky a příručky, uveďte odpovídající údaje
mimo tabulku.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

význam

pravopis

výslovnost

syno-
nyma

anto-
nyma

příklady na
užívání slova

stylistická charakte-
ristika

gramatická charak-
teristika

původ

Příruční slovník jazyka českého

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovník spisovného jazyka českého

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co v slovnících nenajdete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovníky cizích
slov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovníky
synonym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovníky
frazeologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla českého pravopisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dělení
slov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiné:

28. Jaké informace hledají nejčastěji Vaši studenti (podle
vašich zkušeností a pozorování)? (Pokuste se pomocí číslic z tabulky  
v bodě 27 sestavit stupnici začínající nejčastěji hledanou informací.)
29. Označte křížkem typ informace, který byste ve výkladovém
slovníku češtiny uvítal(a):
pro      pro
sebe     studenty
               výklad významu slov, obsažených v učebnicích
a příručkách jednotlivých předmětů
               výslovné uvedení vzoru (např. u podstatných
jmen)
               podrobnější vysvětlení jazykovědných termínů
               podrobnější stylistická doporučení
               zvýraznění nových slov (např. těch, která se
objevila po r. 1989)
               dělení slov
              etymologie
               obrázky
               jiné informace (vypište jaké):
30. Uvítal(a) byste speciální výkladový slovník, který by
obsahoval všechny tyto informace?           ano    ne 
31. Jak byste si představoval(a) Vy osobně speciální výkladový           
slovník určený pro střední školy?
32. Máte doma či v práci k dispozici počítač?     ano    ne 
33. Umíte s ním zacházet?                         ano    ne 
34. Baví Vás to?                                  ano    ne 
35. Máte přístup k elektronicky zpracovanému slovníku, např. na
CD-ROMU nebo na Internetu?
a) ano    ne 
b) pokud ano, uveďte, o jaký typ slovníku jde
 encyklopedický
 výkladový     
 překladový
36. Jak často jej používáte?
 každý den                několikrát měsíčně
 několikrát týdně         jednou měsíčně
 jednou týdně             několikrát za rok
 vůbec ne          
37. Je Vám užitečný při přípravě vyučování?   ano    ne 
38. Disponuje Vaše škola počítačovou učebnou? ano    ne 
39. Využíváte tuto učebnu (počítače) pro výuku češtiny?
ano    ne 
40. Uvítal(a) byste výkladový slovník češtiny v podobě
elektronického kapesního diáře?           ano    ne 
41. Pokud byste nám chtěl(a) sdělit ještě něco ze své
zkušenosti s výkladovými slovníky češtiny, můžete to napsat 
zde.

 

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021