Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Vol. 6. Ed. D. Blagoeva, S. Kolkovska, M. Lišková. Sofija: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013, 360 s. ISBN 978-954-322-636-8.

Autor: Kolektiv

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

 7

 

Първа част. Общи въпроси на неологията

 

Michaela LIŠKOVÁ (Praha): Mediální obraz lexému neologismus v letech 2000-2011

 11

Joanna SATOŁA-STAŚKOWIAK (Warszawa): Neologizmy bułgarskie, polskie i rosyjskie w ujęciu konfrontatywnym

 21

 

Втора част. Словообразувателни неологизми в славянските езици

 

Цветелина ГЕОРГИЕВА (София). Нови суфиксални имена за лица в българския език

 33

Надежда КОСТОВА (София): Новите имена за действия в българския език и тяхното лексикографско представяне

 77

Josef ŠIMANDL (Praha): Mechanické krácení a mechanické skládání; blending

 109

Йорданка ТРИФОНОВА (София)Депроприални апелативи неологизми в съвременния български и чешки език – теоретични и лексикографски проблеми

119

Vít MICHALEC (Praha): Depropriální neologismy tvořené z příjmení

 153

Albena RANGELOVA, Zdeňka TICHÁ (Praha): Funkční rozpětí neologických zkratek v češtině

 163

 

Трета част. Неосемантизационни процеси в славянските езици

 

Сия КОЛКОВСКА (София): Нови метафорични значения в българския език, възникнали при прилагателни имена и глаголи

 185

Barbora PROCHÁZKOVÁ (Praha): Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století

 208

Joanna SATOŁA-STAŚKOWIAK (Warszawa): Polskie i bułgarskie neologizmy znaczeniowe

 218

 

Четвърта част. Нови заемки в славянските езици

 

Renáta NEPRAŠOVÁ (Praha): Význam a produktivita nových germanismů v češtině

 233

Lucie JÍLKOVÁ (Praha): Jak v češtině vyslovujeme slova franchising a franchisa?

 242

Олга СОРОКА (София – Лвов): Новите думи от украински произход в българския език

 257

 

Пета част. Когнитивни аспекти на неологизацията в славянските езици

 

Диана БЛАГОЕВА (София)

 

Динамика в концептосферата „Общество и политика“ в края на ХХ и началото на ХХI в. (върху български и чешки езиков материал)

 277

 

Шеста част. Лексикографско представяне на неологизмите в славянските езици

 

Věra DVOŘÁČKOVÁ (Praha): Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého

 323

Божана НИШЕВА (Прага): Новите български и чешки наречия с оглед на неографското им описание

 331

 

Резюме на английски език

 348

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021