Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Synonymie u nových víceslovných pojmenování. In: Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11.-2. 12. 2011). Eds. K. Barnová, A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 354-362. ISBN 978-80-557-0879-9.

Autor: OPAVSKÁ, Z.
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021