Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Lexikografie v kontextu informační společnosti. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2008. ISBN 978-80-86496-41-2.

Autor: JAROŠOVÁ, A. – RANGELOVA, A. – SVĚTLÁ , J. (eds.)

Obsah

Úvodem
7–9
Albena RANGELOVA: K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století
On the Objectives of the Institutional Research Plan Creation of a Lexical Database of the Czech Language of the Beginning of the 21st Century
11–18
Jindra SVĚTLÁ: K návrhu, vývoji a funkcím lexikální databáze češtiny
On the Specification, Development and Functions of a Lexical Database of the Czech Language
19–32
Zdeňka OPAVSKÁ, Barbora ŠTĚPÁNKOVÁ: Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21
Working with Lexical Material and the Possibilities of the Exemplification in the Lexical Database LEXIKON 21
33–40
Milada VOBORSKÁ: Zápis morfologických dat – návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21
Tools for Inputting of Morphological Data – A Proposal for the Lexical Database LEXIKON 21
41–46
Edith BIRKHAHNOVÁ, Věra CHUDOMELOVÁ: K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21
Tools for the Lexicographical Description of Terms in the Lexical Database LEXIKON 21
47–57
Alexandra JAROŠOVÁ: Spracovanie adjektív v Slovníku súčasného slovenského jazyka s osobitným zreteľom na adjektíva vzťahové
Presentation of Adjectives in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language with a Special Consideration of Relational Adjectives
59–72
Mira NÁBĚLKOVÁ: Futbalový, futbalovejší a iné… K niektorým otázkam spracovania desubstantívnych adjektív v Slovníku súčasného slovenského jazyka
On some Questions of Presenting Denominal Adjectives in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language
73–93
Nicol JANOČKOVÁ: Spracovanie slovesného vidu v Slovníku súčasného slovenského jazyka
Presentation of Verbal Aspect in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language
95–111
Klára BUZÁSSYOVÁ: Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom slovníku
Semantic and Stylistic Aspects of Entry Nesting in an Explanatory Dictionary
113–122
Ján BOSÁK: Odraz dynamiky jazyka v sústave funkčných kvalifikátorov
Reflecting the Language Dynamism within the System of Style and Register Labels
123–131
Ľubica BALÁŽOVÁ: Editácia – kľúčová etapa práce na slovníku
Editing – The Key Stage in Dictionary Preparation
133–142
Емилия ПЕРНИШКА: Прагматична информация в тьлковния речник
Прагматическая информация в толковом речник
143–168
Диана БЛАГОЕВА: Проблеми на изграждането на електронен корпус за лексикографски цели
Проблемы создания електронного корпуса для лексикографических целей
169–179
Сия КОЛКОВСКА: Автоматично разпознаване на концептуално-семантични отношения в електронен корпус от биологически текстове и приложението му в лексикографската практика
Automatic Recognition of Conceptual Relations in a Biological Corpus and its Application in the Lexicography Work
181–192
Цветанка АВРАМОВА: Комплексно описание на лексиката от гледиа точка на нейната мотивираност
Комплексное описание на лексики с точки зрения ее мотивированности
193–202
Йорданка ТРИФОНОВА: Собствените имена като обект на обработка в двуезичните електронни речници на славянските езици – проблеми и решения
Proper Names as an Object of Treatment in Bilingual Electronic Dictionaries of Slavic Languages – Problems and Solutions
203–218

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021