Home Přihlásit se Registrace

Naše studie

Na tomto místě najdete některé méně dostupné publikace, a to jak studie členů našeho oddělení, tak texty sborníků z konferencí a seminářů, které naše oddělení pořádalo nebo se na jejich přípravě podílelo. U textů již publikovaných je uvedena přesná citace původního zdroje.

Autor díla Jméno díla
Kolektiv

jazykové sloupky v časopise Vesmír

Kolektiv

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Ed. P. Kochová, Z. Opavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. 240 s. ISBN 978-80-86496-89-4.

Kolektiv

Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu Praha 29.-30. listopadu 2016. Ed. M. Lišková, V. Vodrážková, Z. Děngeová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. 80 s. ISBN 978-80-88211-02-0.

NOVÁ, J. - MŽOURKOVÁ, H.

Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Jazykovedný časopis, roč. 68, 2017, č. 2, s. 296-304. ISSN 1338-4287.

FILIAČOVÁ, S.

Blendy v elektronickém neologickém archivu Neomat. Jazykovědné aktuality, roč. 53, 2016, č. 3 a 4, s. 100-105. ISSN 1212-5326.

ČURDOVÁ, V.

Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině. Jazykovědné aktuality, roč. 52, 2015, č. 1 a 2, s. 4-13. ISSN 1212-5326.

KOCHOVÁ, P. - OPAVSKÁ, Z. - MICHALEC, V.

Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, roč. 52, 2015, č. 3 a 4, s. 132-141. ISSN 1212-5326.

LIŠKOVÁ, M.

Problematika vymezení pojmů archaismus a historismus. Jazykovědné aktuality, roč. 52, 2015, č. 3 a 4, s. 102-116. ISSN 1212-5326.

OPAVSKÁ, Z.

Synonymie u nových víceslovných pojmenování. In: Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11.-2. 12. 2011). Eds. K. Barnová, A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 354-362. ISBN 978-80-557-0879-9.

KOCHOVÁ, P.

Prefixoidace v češtině (k svébytnému tvoření nových slov na materiálu neologismů). In: Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11.-2. 12. 2011). Eds. K. Barnová, A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 229-238. ISBN 978-80-557-0879-9.

DĚNGEOVÁ, Z.

Nová pojmenování motivovaná výrokem Václava Havla. In: Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11.-2. 12. 2011). Eds. K. Barnová, A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 44-49. ISBN 978-80-557-0879-9.

PERNICOVÁ, H.

Víceslovné názvy sportů a jejich deriváty z hlediska zpracování ve výkladovém slovníku. In: Kesselová, J. - Imrichová, M. - Ološtiak, M. (eds.), Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity 2014, s. 165-172. ISBN 978-80-555-1111-5.

MICHALEC, V.

Poznámky k výstavbě hesláře připravovaného výkladového slovníku současné češtiny. In: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 274-282. ISBN 978-80-558-0565-8.

KROUPOVÁ, M.

Porovnanie najfrekventovanejších internacionalizmov v češtine a slovenčine (na základe frekvenčných zoznamov subkorpusov ČNK a SNK). In: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 217-230. ISBN 978-80-558-0565-8.

DĚNGEOVÁ, Z.

Uplatnění anglického sufixálního formantu –ing v Korpusu soukromé korespondence. In: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 38-43. ISBN 978-80-558-0565-8.

LIŠKOVÁ, M.

Reflexe lexémů označujících diachronní příznakovost (neologismus, archaismus) ve vybraných českých médiích za rok 2011. In: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 255-265. ISBN 978-80-558-0565-8.

HABROVÁ, M.

Ke zpracování a výkladu významu názvů vlastností s příponou –ost v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 94-100. ISBN 978-80-558-0565-8.

PERNICOVÁ, H.

Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. IN: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 322-328. ISBN 978-80-558-0565-8.

BARBIERIK, K. – DĚNGEOVÁ, Z. – HOLCOVÁ HABROVÁ, M. – JARÝ, V. – LIŠKA, T. – LIŠKOVÁ, M. – VIRIUS, M.

Simple and Effective User Interface for the Dictionary Writing System. In: Abel, A. – Vettori, Ch. – Ralli, N. (eds.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress 2014: The User in Focus, Bolzano, 15-19 July 2014. Bolzano: Institute for Specialised Communication and Multilingualism, s. 125-135. ISBN 978-88-88906-97-3.

KOCHOVÁ, P. – OPAVSKÁ, Z. – HOLCOVÁ HABROVÁ, M.

At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project). In: Abel, A. – Vettori, Ch. – Ralli, N. (eds.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress 2014: The User in Focus, Bolzano, 15-19 July 2014. Bolzano: Institute for Specialised Communication and Multilingualism, s. 1145-1151. ISBN 978-88-88906-97-3.

BARBIERIK, K. – HOLCOVÁ HABROVÁ, M. – KOCHOVÁ, P. – LIŠKA, T. – OPAVSKÁ, Z. – VIRIUS, M.

A New Path to a Modern Monolingual Dictionary of Contemporary Czech: the Structure of Data in the New Dictionary Writing System. In: Gajdošová, K. - Žáková, A. (eds.), Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning (Proceedings of the conference Slovko 2013, Bratislava, 13-15 November 2013). Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 9-26. ISBN 978-3-942303-18-7.

Kolektiv

Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Vol. 6. Ed. D. Blagoeva, S. Kolkovska, M. Lišková. Sofija: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013, 360 s. ISBN 978-954-322-636-8.

LIŠKOVÁ, M.

Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku. Jazykovědné aktuality, roč. 50, 2013, č. 3 a 4, s. 154-158. ISSN 1212-5326.

OPAVSKÁ, Z. – KOCHOVÁ, P.

Stylistická charakteristika lexikálních jednotek v českých výkladových slovnících. Jazykovědné aktuality, roč. 50, 2013, č. 3 a 4, s. 141-147. ISSN 1212-5326.

Kolektiv

Prezentace oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.

RANGELOVA, A. - SIXTOVÁ, H.

PROJEKT BULHARSKO-ČESKÉ SLOVNÍKOVÉ DATABÁZE

TICHÁ, Z.

NEOLOGIE V ODDĚLENÍ SOUČASNÉ ČESKÉ LEXIKOGRAFIE – VÝSLEDKY a PLÁNY

PODRUHOVÁ, E.

VÍCEČLENNÁ KOMPOZITA V ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBĚ 20. STOLETÍ

KOUTOVÁ, M.

EXEMPLIFIKACE SUBSTANTIV V LEXIKÁLNÍ DATABÁZI PRALEX

SVĚTLÁ, J., HABROVÁ, M.

PRÁCE S PRALEDEM A STRUKTURA HESLA V LDB PRALEX

GOLÁŇOVÁ, H.

NOVOČESKÝ LEXIKÁLNÍ ARCHIV

Kolektiv

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Red. J. Světlá, A. Jarošová, A. Rangelova, Brno: Tribun Eu 2011. 220 s. ISBN 978-80-263-0097-7.

JAROŠOVÁ, A. – RANGELOVA, A. – SVĚTLÁ , J. (eds.)

Lexikografie v kontextu informační společnosti. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2008. ISBN 978-80-86496-41-2.

Kolektiv

Neologizmy v dnešní češtině, ÚJČ AV ČR, Praha 2005 (Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové). ISBN 80-200-0607-9.

Kolektiv

Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16.–18. června 2003, ÚJČ AV ČR, Praha 2003. ISBN 80-86496-11-2.

TICHÁ, Z.

Řekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevřeným otázkám dotazníkového průzkumu. In: Varia 9. Zborník materiálov zo 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.–3. 12. 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002, s. 97–101.

Kolektiv

Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století), ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2003. ISBN 80-86496-13-9.

RANGELOVA, A.

Výkladové slovníky a uživatelská praxe. In: Varia 9. Zborník materiálov zo 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.–3. 12. 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002, s. 79–86.

OPAVSKÁ, Z.

Postoje a preference uživatelů slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového průzkumu. In: Varia 9. Zborník materiálov zo 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.–3. 12. 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnost pri SAV 2002, s. 87–96. ISBN 80-89037-04-6.

RANGELOVA, A. - TICHÁ, Z. - OPAVSKÁ, Z.

Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků). In Varia 8. Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.–27. 12. 1998). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999, s. 181–185.

RANGELOVA, A. - TICHÁ, Z. - OPAVSKÁ, Z.

Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu). In: Varia 7. Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5. 12. 1997). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998, s. 139–147.

 

2005-2024 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021