Archiv 1 – první část elektronického neologického archivu ÚJČ AV ČR, v. v. i.


Vytvářením elektronického neologického archivu začala nová etapa excerpčních prací – původně v rámci projektu Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky (1994–1996). Neologická databáze byla postupně doplňována novými daty v průběhu následných grantových projektů Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině (1998–2000) a Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny (2001–2003). Excerpována byla literatura ze všech funkčních stylů, řídce beletrie a literatura překladová. Při výběru zdrojových textů se braly v úvahu též sociolingvistické aspekty, např. věková diferenciace (texty pro mládež), zájmová činnost, aktuální témata, která s sebou přinášela tato doba (ekologie, životní styl apod.), uplatňovalo se také územní hledisko (příležitostně se sledoval i regionální tisk). První část elektronického neologického archivu, s pracovním názvem Archiv 1, obsahuje cca 202 000 elektronicky uložených excerpt. Tento soubor neologického lexikálního materiálu dal vzniknout dvěma slovníkům neologizmů – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998) a Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).