Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1

Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové

Academia, Praha 1998

Slovník Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (SN 1) zachycuje novou slovní zásobu češtiny v časovém rozmezí let 1985 – 1995. Drobné přesahy mimo tento časový rámec vyplývají z povahy, vzniku, šíření a užívání nových lexikálních prostředků.

SN 1 patří ke slovníkům speciálním a nenormativním, nevyjadřuje se tedy ke spisovnosti slov, k jejich pravopisné podobě, (ne)vhodnosti tvoření, vyhýbá se rovněž tradiční stylistické klasifikaci, kterou nahrazuje označením typu komunikační oblasti. Obsahuje na 4 600 hesel z oblasti publicistické, politické, odborné, administrativní, z běžné i profesní mluvy aj.

Při zpracování slovníku se vycházelo z nového materiálu, shromážděného v lexikografickém oddělení ÚJČ (zhruba 70 000 záznamů). Popisuje nová slova po stránce lexikálně-sémantické, tvaroslovné, pravopisné, ortoepické i z hlediska kontextového využití. Formou poznámky se upozorňuje na funkčně stylovou a komunikační platnost nových výrazů a na další jejich podstatné vlastnosti. Vlastní slovníková část je uvedena výkladem o charakteru nových lexikálních jednotek z hlediska kultivovaného vyjadřování, o vývojových tendencích v dnešní slovní zásobě spisovné češtiny. Víceslovné termíny a frazeologické jednotky se uvádějí jako samostatná hesla.