Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves

Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves

Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová

Academia, Praha 1997


Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves (SPr) patří mezi slovníky speciální, ale nenormativní. Netradičním způsobem (z hlediska valence sloves, tj. jejich schopnosti vázat na sebe jiné výrazy a mj. tak zakládat větné struktury) jsou zde slovníkově zpracována nejfrekventovanější česká slovesa. SPr sleduje především tuto větotvornou (kreativní) úlohu českých sloves, pro každý ze slovesných významů uvádí větný vzorec a valenční analýzu (relevantní údaje slovnědruhové, tvaroslovné, sémantické i syntaktické), což ve výkladových a překladových slovnících nebývá podrobně zpracováno, a poskytuje rovněž hojné citace autentických užití.

První valenční slovník Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves získal v roce 1998 Čestné uznání v soutěži Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.