Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Hlavní redaktoři: Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík

Academia – 1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnostPočátkem 70. let byly podniknuty přípravné kroky k vydání jednosvazkového výkladového slovníku češtiny, určenému rovněž k praktickému využití a, jak napovídá název, především pro školu. Slovník poprvé vyšel v r. 1978 a jeho heslář byl poskytnut SPN pro využití při práci na česko-jinojazyčných slovnících. Druhé, opravené a doplněné vydání slovníku vyšlo až v roce 1994, do hlavní redakce se zapojil V. Mejstřík. O důvodech tohoto šestnáctiletého odstupu od prvního vydání píše Josef Filipec – hlavní redaktor slovníku – v předmluvě na s. 5 následující: "Příčinou tak pozdního vydání byl strohý zákaz vedoucího české lingvistiky v r. 1983, motivovaný stranickými a osobními důvody. Tím vznikla bezprecedentní, absurdní situace, kdy si Čech po léta nemohl koupit slovník vlastního jazyka. Druhé vydání, opravené a doplněné, bylo však nakonec přece jen, i když ne bez potíží, připraveno a díky porozumění ředitelství Ústavu pro jazyk český AV ČR a nakladatelství AV ČR Academia se dostává na knižní trh."

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) je prototypem slovníku menšího rozsahu s kodifikačním statutem. Podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov (přesně 45 366 heslových slov a 62 872 vyčleněných významů) současné češtiny. Uživatel zde najde poučení o pravopisu a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Slova jsou charakterizována jak po stylové stránce, tak i co do frekvence a časového zařazení. Podrobně jsou podány výklady slovních významů včetně terminologických a frazeologických (oproti SSJČ jsou ale některé méně frekventované významy slov vynechány), vše je dokumentováno typickými slovními spojeními. Výběrem materiálu (na rozdíl od PSJČ a SSJČ) přesouvá těžiště spisovného jazyka od beletrie k publicistice a snaží se ve větší míře zachytit i kolokviální vrstvu slovní zásoby.

Slovník zachycuje slovní zásobu od roku 1945, přihlíží však i k období první republiky, od 2. vydání též zaznamenává změny ve slovní zásobě spojené s polistopadovým vývojem jazyka i společnosti. Zvláštní pozornost věnuje dubletám a variantám, které jsou součástí živého úzu. Jednotněji a teoreticky adekvátněji zpracovává některé méně početné slovní druhy (zájmena, číslovky, předložky, spojky, částice a citoslovce). V řadě výkladových slovníků 20. století byl prvním dílem zpracovaným a vydaným jako celek, nikoliv postupně. K slovníku jsou připojeny i praktické přílohy podávající přehled o tvoření slov v češtině, soupisy rodných jmen a příjmení a nejčastěji užívaných jmen zeměpisných, jakož i běžných zkratek a značek.

V roce 2005 byl Slovník spisovné češtiny vydán také v elektronické podobě na CD-ROMu v nakladatelství Leda.