Slovník spisovného jazyka českého

Slovník spisovného jazyka českého

Hlavní redaktor: Bohuslav Havránek

Členové redakce: Jaromír Bělič, Miloš Helcl, Alois Jedlička, Václav Křístek a František Trávníček

Rukopis slovníku připravili členové lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV.

Academia – 1. vydání 1960–1971, 2. vydání 1989

Slovník spisovného jazyka českého je svým rozsahem menší než Příruční slovník jazyka českého, obsahuje 192 908 lexikograficky zpracovaných slov ve čtyřech svazcích, a řadí se tím ke slovníkům středního typu. Na rozdíl od PSJČ jde o slovník s kodifikačním statutem (po stránce pravopisné, výslovnostní i gramatické), který má plnit funkci prakticky využitelného slovníku.

Z historie prací na slovníku

Na počátku 50. let byly započaty přípravné práce na novém výkladovém slovníku češtiny – Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ). Slovník se opíral o lístkový lexikální archiv založený už při práci na PSJČ (po válce obsahující cca 12 milionů excerpt). Zaznamenává především slovní zásobu z let 1935-1971, ve výběru pak slova od 80. let 19. století. Oproti PSJČ zachycuje ve větší míře terminologii. Menší rozsah slovníku vedl zpracovatele k větší hutnosti heslového odstavce, proto nedokládá významy slov v příkladové části citáty z autorů, ale typickými slovními spojeními. Slovník upřednostňuje před citátovou autentičností funkčnost dokladu, užívá tedy minimální kontexty, které co nejlépe ilustrují významové, emocionální a stylistické odstíny slov.

Při výkladu významu se autoři snažili o přesné vystižení podstatných významových rysů a zároveň o co nejobsažnější formulaci. Pomocníkem jim byly i pečlivě zpracované synonymní řady (u nespisovných slov spisovné synonymum zcela nahradilo výklad). SSJČ vyniká nad PSJČ svým důrazem na systémové zpracování slovní zásoby, přináší podrobnou stylistickou charakteristiku slov. Detailní škála stylistických kvalifikátorů vychází z pěti hledisek: spisovnost, příslušnost ke stylové vrstvě, frekvence, dobový výskyt, emocionalita. Slovník naznačuje též slovesné vazby a důkladně zachycuje vidové dvojice. Stejně jako PSJČ je slovníkem abecedním, na rozdíl od něj se však nevyhýbá hnízdování. Do heslového odstavce zařazuje např. zdrobněliny, předponová slovesa, k přídavným jménům příslovce.

Před samotným knižním vydáním byl v roce 1953 vydán ukázkový sešit slovníku, který obsahoval dvě souvislé ukázky slovníku, a to od hesla koupě po heslo krakovianka a od hesla Litva po heslo lotyština a další ukázky zpracování jednotlivých slovních druhů. V některých případech byl uveden dvojí různý možný způsob podání či různé možnosti hnízdování, tj. přiřazování odvozených slov ke slovu základnímu, a též různý způsob grafické úpravy. K ukázkovému sešitu byl připojen dotazník pro budoucí uživatele slovníku, který obsahoval 14 otázek vztahujících se ke slovníkovému zpracování. Výsledky ankety o ukázkovém sešitu byly uveřejněny roku 1955 v časopise Naše řeč.

SSJČ byl vydáván v sešitech (v letech 1958-1971, vyšlo celkem 40 sešitů) a vedle toho i knižně ve čtyřech svazcích (v letech 1960-1971). První díl SSJČ (písmena A-M) tvořily sešity 1-14 a knižně vyšel roku 1960, druhý díl z roku 1964 (písmena N-Q) sešity 15-24, třetí díl v roce 1966 (písmena R-U) sešity 25-32, čtvrtý díl z roku 1971 (písmena V-Ž) sešity 33-40. Ve čtvrtém díle jsou rovněž obsaženy doplňky čítající 984 nově zařazených slov a opravy k celému slovníku. V roce 1989 slovník vyšel znovu s drobnými opravami a úpravami textu a tentokrát v osmi svazcích.

SSJČ byl oceněn finanční odměnou ČSAV a byl přetištěn univerzitou v Alabamě (USA) ve vydavatelství University of Alabama Press s cílem zpřístupnit jej americkým a kanadským Čechům i slavistům.

V roce 2011 zpřístupnil Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., digitalizovanou podobu Slovníku spisovného jazyka českého.

Přímý vstup do SSJČ: http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/.