Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení

Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení

Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová

Academia, Praha 2005

Speciální, nenormativní Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (SVaz) zachycuje a dokládá konkrétní vazby a spojení v současné spisovné (standardní) češtině u téměř 16 000 českých sloves, substantiv a adjektiv. Každá lexikální jednotka je ve všech svých významech doložena charakteristickými spojeními (substantiva a adjektiva), nebo celými větami (slovesa). Repertoár zjištěných vazeb zahrnuje v rámci jednotlivých hesel i jejich variantní podoby (represálie proti někomu / vůči někomu). Uváděny jsou samozřejmě i vazby vícečlenné (lákat někoho na něco; říkat někomu něco o někom, o něčem). Slovník zaznamenává též značný aktuální pohyb a změny vazebnosti (např. zmínit se o něčem – zmínit něco; kandidát něčeho – kandidát na něco). K heslovým slovům neuvádí výklady významu, stručné významové výklady však používá k rozlišení jednotlivých významů u vícevýznamových slov.

Jednota tlumočníků a překladatelů ocenila Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení v roce 2006 hlavní cenou – Slovník roku.